പരമ്പരാഗത മേഖലയിലെ വിവിധ വിഭാഗം തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതി (ഇന്‍കം സപ്പോര്‍ട്ട് സ്‌കീം) പ്രകാരം 56,97,97,500 രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച് തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. (സ.ഉ.(സാധാ)നം.881/2020/തൊഴില്‍, തീയതി 27.08.2020) കയര്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി 25 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. ഖാദി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 16 കോടി രൂപയും കൈത്തറിതൊഴിലാളികള്‍ക്ക്