ലഹരി വിമുക്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം ലഹരി വഴികളില്‍ നിന്നും വിമുക്തി സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന ലഹരി വര്‍ജ്ജന മിഷന്‍ 'വിമുക്തി' എന്ന ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗരേഖ രൂപീകരിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ സമഗ്രമായ ഏകോപനം സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനം മുതല്‍ വാര്‍ഡ് വരെ അഞ്ച് തലങ്ങളിലായാണ് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉത്ഘാടനം 2016 ഡിസംബര്‍