എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ വീണ്ടും അന്താരാഷ്‌ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു. ഫ്രഞ്ച് പത്രമായ L'Humanité ആണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ തൊഴിൽവകുപ്പിന്റെ 'ആവാസ്' പദ്ധതിയെ പ്രകീർത്തിച്ച് വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ലിങ്ക്