കൈവല്യ എംപ്ലോയ്മെന്‍റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്കായുള്ള സമഗ്ര തൊഴില്‍ പുനരധിവാസ പദ്ധതി. പദ്ധതിക്ക് വൊക്കേഷണല്‍ ആന്‍ഡ് കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ്, കപ്പാസിറ്റി ബില്‍ഡിംഗ്, മത്സരപരീക്ഷകള്‍ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടി, സ്വയംതൊഴില്‍ വായ്പ പദ്ധതി എന്നീ നാലു ഘടകങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. (വെബ്സൈറ്റ് : ംംം.ലാുഹീ്യാലിസേലൃമഹമ.ഴീ്.ശി). ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് 160 സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍