"അപ്നാ ഘർ" / "ആവാസ്" പദ്ധതികൾ ആവാസ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി ഇതര-സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനം, തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണം, വിവരശേഖരണം, രജിസ്ട്രേഷന്‍, എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയുടെ മാതൃകയില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി (ആവാസ്) നടപ്പിലാക്കി (സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നം . 1325/2016/തൊഴില്‍ തീയതി 27/10/2016). പദ്ധതിയില്‍ ഇതര