സംസ്ഥാനത്തെ കയർ ഫാക്ടറി മേഖലയിലെ ക്രിസ്മസ് അഡ്വാൻസ് ബോണസ് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയായി. ലേബർ കമ്മീഷണർ സി.വി. സജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലേബർ കമ്മീഷണറേറ്റിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് ബോണസ് വ്യവസ്ഥയിൽ തീരുമാനമായത്. തൊഴിലാളികളുടെ 2019 ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ 20 ശതമാനം ബോണസും 9.90 ശതമാനം ഇൻസന്റീവും