വ്യവസായ പരിശീലന വകുപ്പും കേരള അക്കാദമി ഓഫ് സ്കിൽ എക്സലന്‍സും ചേര്‍ന്ന് നൈപുണ്യ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 2018 ഏപ്രിൽ28, 29, 30 തീയതികളിൽ അവസാന മത്സരങ്ങള്‍