“പ്രചോദന” – ത്രിദിന സംസ്ഥാന ശില്പശാല,  ജനുവരി 12 മുതൽ കോവളം ഉദയസമുദ്രയിൽ