വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ഐഎസ്ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും അവാർഡ് ദാനവും നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. സംസ്ഥാനത്തെ ഐടിഐ കളിൽ പ്ളേസ് മെന്റ് സെല്ലുകൾ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സെല്ലുകളെ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ തന്നെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ഉതകുന്ന തരത്തിലാകും സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനം. സംസ്ഥാനത്തെ പത്തു ഐടിഐ കളെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കും. ഇതിനായി ബജറ്റിൽ പണം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.