പുതിയതുറ പറയഞ്ചേരി ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ രജത ജൂബിലി കെട്ടിട ഉത്‌ഘാടനം